Article Fortaleza Capital | Packaging Yearbook 2019 published by NVC Netherlands Packaging Centre

Fortaleza Capital, if a business acquisition is to have the best chance of success

With over 1,500 small and medium-sized enterprises, the Dutch packaging landscape is highly fragmented. However, the number of companies is steadily decreasing. Entrepreneurs actively seek or are forced to collaborate for internal or external reasons. This also increases the need for specialised financial expertise, both at companies looking for acquisitions and for entrepreneurs about to sell their company. Fortaleza Capital specialises in financial advice for acquisitions in the packaging sector. Its pillars: eighty years of experience in the packaging industry, combined with extensive expertise in merger and acquisition processes.

What is the value of my company? How can I prepare my business for a possible future sale? Is it wise to sell part or all of our enterprise? And if so, to a strategic partner or a financial investor? Which acquisition options allow us to grow our business? Can management participate? And what steps do we take as a company to reach the next level? These are some of the many questions that the Fortaleza Capital specialists answer on a daily basis.

Extensive knowledge of the packaging industry

Two of Fortaleza Capital’s partners are thoroughly familiar with the sector. For many years Peter van Leeuwen was managing director at Van der Windt Verpakking, nowadays part of PACOMBI GROUP.Hence Peter brings all-round packaging expertise to the table. In the field of paper and cardboard, Dirk Schut possesses the same high-level knowledge. In his previous position, he was CEO and co-owner of SolidPack, a manufacturer of solid board.

Both partners know the business models of packaging companies like no other, from purchasing and sales processes to end markets. The two entrepreneurs have also taken over several businesses themselves and have been closely involved in the sale of the companies where they were employed. And, not unimportantly, both partners have an unmatched network and have both served as board members of relevant trade associations. Connections are therefore quickly made: synergetic relationships are clear at a glance. Thanks to this current network, Fortaleza Capital can closely follow trends and developments in the sector.

Finding links

Alexander van Rossum, the founder of Fortaleza Capital, is the one tasked mainly with finding possible links between potential merger partners. He looks at how companies can strengthen each other, where their added value lies and which investors could possibly join. With almost thirty years of experience in corporate finance, Alexander also provides financial advice. In addition, he manages the buying and selling process, so that entrepreneurs – busy with the daily operations – no longer have to worry about this.

Chris de Vries, partner business valuation at Fortaleza Capital, also has a track record of decades in corporate finance. As the financial director at a multinational, he was actively involved in mergers and acquisitions and, as an independent advisor, advised on over 300 transactions. As such, Chris has a vast experience in valuing companies and in accurately assessing financial positions.

Strategic sparring partner

Fortaleza Capital’s advisors look beyond the financials. They also act as experienced sparring partners on corporate strategy. Such a strategy may be aimed at optimising the future potential of two merger partners through an acquisition: the 1 + 1 = 3 effect. Or at advising entrepreneurs to keep a close eye on value impacting factors, such as purchasing, sales and risk profile. The entire spectrum of the market is being addressed: paper, cardboard and plastic, and from wholesalers, transporters, recycling companies to logistics and e-commerce companies.

The language of the entrepreneur

The strength of Fortaleza Capital is also reflected in the approach: professional, independent, hands-on and practical, in line with how the owner of an SME thinks. No convoluted reports but documentation that gets straight to the point. No jargon, just clear language. There are no standard protocols, every situation receives a tailored approach. Attention is also paid to the relational aspect, which is always an intrinsic part of any acquisition. In many cases, these are companies where the shareholders are either family members or have been working together for a long time.

Why Fortaleza Capital?

The takeover of a company is always a complex process. It is a necessity – not a luxury – to have a specialist at the table. Fortaleza Capital is a partner you can rely on; a specialist in the heart of the market dealing with it on a daily basis. Thanks to this experience, a goal-oriented approach is assured and the efficiency of the process is also guaranteed. Within this thoughtful approach, consideration is given to the interests of all stakeholders. And that support gives this complex process of buying and selling a company the greatest chance of success.

 

Artikel Fortaleza Capital | Jaarboek Verpakkingen 2019 gepubliceerd door het NVC Nederlands Verpakkingscentrum

Fortaleza Capital, als een bedrijfsovername maximale kans van slagen moet hebben

Met meer dan 1.500 ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is het verpakkingslandschap in Nederland sterk gedifferentieerd. Nog wel, want het aantal bedrijven daalt in gestaag tempo. Ondernemers zoeken actief samenwerking of worden ertoe gedwongen, door interne of externe oorzaken. Daarmee groeit ook de behoefte aan specialistische financiële expertise bij bedrijven op overnamepad of ondernemers die op het punt staan hun bedrijf te verkopen. Fortaleza Capital is gespecialiseerd in financieel advies bij overnames in de verpakkingssector. De pijlers: tachtig jaar ervaring in de verpakkingsindustrie, gecombineerd met veel expertise in fusie- en overnametrajecten.

Wat is mijn bedrijf eigenlijk waard? Hoe maak ik de zaak klaar voor een eventuele toekomstige verkoop? Is het verstandig onze onderneming deels of geheel te verkopen? En zo ja, aan een strategische partner of een financiële investeerder? Welke overnameopties zijn er om door te groeien? Kan het management participeren? En welke stappen nemen we als bedrijf om de volgende fase in te gaan? Het zijn uiteenlopende vragen die de specialisten van Fortaleza Capital dagelijks beantwoorden.

Uitgebreide kennis van de verpakkingsindustrie

Twee van de partners van Fortaleza Capital zijn geen onbekenden in de sector. Peter van Leeuwen was jarenlang managing director van Van der Windt Verpakking, nu onderdeel van PACOMBI GROUP. Daarmee brengt Peter allround verpakkingsexpertise in. Diezelfde hoogstaande kennis, maar nu op het gebied van papier en karton, komt van Dirk Schut. In zijn laatste functie was hij CEO en mede-eigenaar van SolidPack, fabrikant van massief karton.

Beide partners kennen daarmee de businessmodellen van verpakkingsbedrijven als geen ander, van inkoop- en verkoopprocessen tot afzetmarkten. De twee ondernemers hebben ook zélf meerdere bedrijven overgenomen en waren intensief betrokken bij de verkoop van het bedrijf waar zij werkzaam zijn geweest. En, ook niet onbelangrijk, beide partners hebben een ongekend groot netwerk en waren bestuurslid van relevante brancheverenigingen. Verbindingen, ook fysiek, zijn daardoor snel gelegd; synergetische verbanden zijn in één oogopslag duidelijk. Door dat actuele netwerk volgt Fortaleza Capital trends en ontwikkelingen in de sector op de voet.

Kruisverbanden zoeken

Het is vooral aan oprichter Alexander van Rossum van Fortaleza Capital om die mogelijke kruisverbanden tussen fusiepartners-in-spe te zoeken. Waar kunnen bedrijven elkaar versterken, waar liggen toegevoegde waarden en welke investeerders kunnen eventueel aanhaken? Met bijna dertig jaar ervaring in corporate finance adviseert Alexander ook op financieel vlak. Daarnaast is hij degene die het aan- of verkoopproces coördineert, zodat ondernemers – druk met de dagelijkse business – daar geen omkijken meer naar hebben.

Ook Chris de Vries, partner ondernemingswaarderingen bij Fortaleza Capital, brengt een decennialange achtergrond in corporate finance in. Hij was als financieel directeur van een multinational zelf betrokken bij fusies en overnames en begeleidde als onafhankelijk consultant inmiddels meer dan 300 transacties. Daarmee is hij ervaren in het waarderen van ondernemingen en kan Chris ook financiële posities nauwkeurig in kaart brengen.

Strategische sparringpartner

De adviseurs van Fortaleza Capital kijken verder dan de cijfers. Ook op het gebied van strategie zitten zij als ervaren sparringpartner aan tafel. Die strategie kan er bijvoorbeeld op gericht zijn om door een acquisitie het toekomstpotentieel van twee fusiepartners te optimaliseren: het 1 + 1 = 3 effect. Of door ondernemers te adviseren te sturen op waardebepalende factoren zoals inkoop, sales en risicoprofiel. Dat gebeurt voor het complete spectrum van de markt: papier, karton en kunststof en van groothandel, transporteur, recyclingbedrijf tot logistieke en e-commercebedrijven.

De taal van de ondernemer

De kracht van Fortaleza Capital komt ook naar voren in de manier van werken: professioneel, onafhankelijk, hands-on en praktisch, op de manier waarop een mkb-ondernemer denkt. Geen lange rapporten, maar to the point documentatie. Geen jargon, maar duidelijke taal. Standaardprotocollen zijn er niet, per situatie is het maatwerk. Daarbij is er ook aandacht voor het relationele aspect dat nooit los staat van een overname. In veel gevallen gaat het om bedrijven waar de aandeelhouders óf familie van elkaar zijn óf al langdurig samen optrekken.

Waarom Fortaleza Capital?

Een overname is en blijft een complex proces. Daarom is een specialist aan tafel geen luxe, maar noodzaak. Zo’n partner is Fortaleza Capital, een specialist die middenin de markt staat en er elke dag mee te maken heeft. Door die ervaring is een doelgerichte benadering verzekerd en blijft ook de efficiency van het traject gewaarborgd. Binnen de zorgvuldige aanpak is er aandacht voor alle belangen. En die support leidt ertoe dat het complexe proces van de aan- en verkoop van een bedrijf de grootste kans van slagen heeft.